Vedtatt: detaljregulering av fortau og kryssløsning Negardskleiva- Skulekleiva

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering av fortau og kryssløsning Negardskleiva- Skulekleiva ble vedtatt i kommunestyrets møte 25.04.2024, utvalgssak 24/22 og med følgende tillegg:

Åmli Senterparti mener kommunal grunn på nordside (sida mot sentrum) av veg skal disponeres fullt ut før man erverver grunn med dyrket mark. Tiltak for å redusere bruk av dyrket mark som for eks. mur må vurderes fortløpende.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort.

Vedtatte plandokumenter: 

Plankart (PDF, 803 kB)

Planbestemmelser (PDF, 104 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)