Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Frist 26. april (= utsatt)

Den 15.02.2024 vedtok kommunestyret i Åmli kommune at arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel igangsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13. Høringsperioden er fram til 26. april 2024. I samme periode åpnes det opp til innspill til kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel er kommunes overordnede plan for bruken av arealene de neste 12 årene. Arealdelen er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging i kommunen.

Planprogrammet handler om hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er tenkt gjennomført. Her beskrives mål for planen, gjeldende føringer, tema som skal vurderes i planen og hva som skal konsekvensutredes.

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)

Slik sender du inn innspill 

Har du innspill til enten planprogrammet eller til kommuneplanens arealdel? Merk innspillet med ‘innspill rullering kommuneplan’ og send innen 26. april til: 

Ved forslag om arealendring bør det fylles ut følgende skjema og legges ved kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mulig: 

Sjekkliste innspill arealdel kommuneplan Åmli (word) (DOCX, 93 kB)

Sjekkliste innspill arealdel kommuneplan Åmli (pdf) (PDF, 316 kB)

 

Gjeldende kommuneplan: 

Gjeldende kommuneplankart (PDF, 9 MB)
Gjeldende bestemmelser for kommuneplanen (PDF, 2 MB)
Kommuneplanens samfunnsdel (rulleres ikke) (PDF, 10 MB) 

Vil du se kommuneplanen på Kommunekartet på internett? Klikk her: Den digitale Østregionen (kommunekart.com)
1. zoom inn 3 ganger
2. klikk på ‘kartlag’
3. huk av ‘kommuneplan’ på høyre side

Alternativ er; 

1. at det først skrives gårds- og bruksnr. eller en adresse i søkefeltet 
2. klikk på ‘kartlag’
3. huk av ‘kommuneplan’ på høyre side