Høring: reguleringsplan masseuttak Jørundland. Frist 15. mai

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til ‘Reguleringsplan for masseuttak på Jørundland’ i Åmli, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 15. mai 2024. 

Formål med reguleringsplan for masseuttak på Jørundland er utvidelse av nåværende masseuttak på Jørundland, gnr. 17, bnr. 1. Virksomheten har driftskonsesjon.

Formålet er å tilrettelegge for videre uttak av masser i fjell og å kunne selge masser fritt. Dagens uttak er anslått å være rundt 13.000 m2. Det planlegges uttak av (totalt) 50.000 m³ fast fjell (47,7 daa). En godkjenning etter plan- og bygningsloven og driftskonsesjon etter mineralloven, slik at masser kan selges fritt, vil sikre tilgang på masser i Øvre deler av Gjøvdal. og styrke næringsgrunnlaget på eiendommen.

Har du innspill? Merk med ‘sak 22/1751’ og send innspillet innen 15. mai 2024 til:

post@amli.kommune.no

eller per post til: 

Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli

Plandokumenter 

Planbeskrivelse høringsforslag reguleringsplan masseuttak Jørundland (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser høringsforslag reguleringsplan masseuttak Jørundland (PDF, 120 kB)
Plankart høringsforslag reguleringsplan masseuttak Jørundland (PDF, 330 kB)

Vedlegg 

ROS analyse (PDF, 611 kB)
Rapport Støyvurdering (PDF, 5 MB)
Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader (PDF, 177 kB)