Høring: Reguleringsplan masseuttak Hillestad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til ‘Reguleringsplan for masseuttak på Hillestad’ i Åmli, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 1. mai 2024. 

Formål med reguleringsplan for masseuttak på Hillestad gnr 9 bnr 1 er å tilrettelegge for utvidelse av nåværende masseuttak på Hillestad med ytterlige uttak på ca. 75.000m3 fast fjell. Utvidelsen av massetaket vil styrke næringsgrunnlaget på eiendommen og sikre tilgang på byggeråstoff til utbygging av hyttefeltet Hillestadheia og i området. 

Bruksområdet for byggeråstoffet er bygge- og anleggsbransjen, vegbygging, grus til veier mv. Åpningen av masseuttaket har vist at det er etterspørsel i dalen ut over eget behov for eiendommen. Det er forventet at bygge- og anleggsvirksomheten vil fortsette og at veier trenger vedlikehold, masseutskiftning, grusing mv. i fremtiden også. 

Pukkverksprodukter er tunge og muligheter for levering av grus og pukk av god kvalitet innenfor korte transportavstander har videre betydning for klimaet og vei- og trafikkbelastningen.

Har du innspill? Merk med ‘sak 22/1752’ og send innspillet til Åmli kommune innen 1. mai 2024 til:

post@amli.kommune.no

eller per post til: 

Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli

Plandokumenter

Høringsforslag - Planbeskrivelse reguleringsplan masseuttak Hillestad (PDF, 2 MB)
Høringsforslag - Planbestemmelser reguleringsplan masseuttak Hillestad (PDF, 119 kB)
Høringsforslag - Plankart reguleringsplan masseuttak Hillestad (PDF, 266 kB)

Vedlegg

ROS Analyse (PDF, 2 MB)
Rapport Støyvurdering (PDF, 2 MB)
Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader (PDF, 169 kB)