Deling

Innanfor landbruks, natur- og friluftsområde (LNF) krevst delingssamtykke etter jordlova for å kunne dele frå større eller mindre delar av ein landbrukseigedom.

Landbrukseigedom: Eigedom som kan nyttast til landbruksføremål  og som ut frå pårekneleg driftsform i området vil kunne gje overskot.

Dersom delinga også inneber deling av grunneigedom, må den også behandlast etter plan- og bygningslova. Rekkefølga i behandlinga vil avhenge av interesser og mogeleg konfliktgrad i kvar enkelt sak.

Søknad om deling av grunneiendom (PDF, 2 MB)