Kommunal beredskap

Beredskapsplaner

Åmli kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Åmli kommune er Trine Krossbekk Agersborg. 
Kommunedirektøren har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene av kriseledelsen. 
Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, organisasjonssjef, økonomisjef, oppvekstleder, kommuneoverlege, leder helse- og omsorg, senioringeniør samfunn, og beredskapskoordinator.

Hvordan melder jeg fra om en krisesituasjon?

Krisesituasjoner meldes til politiet på telefon 02800.

Kontakt oss og vakttelefonar

Psykososialt kriseteam

Åmli kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Kriseteamets rolle er å være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er primært politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet.

Kriseteamet i Åmli består av psykolog, psykisk helsearbeider, prest, sykepleiere og lærere.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid skal du henvende deg til fastlegen din. Fastlegen vil sammen med deg vurdere hva slags hjelp du trenger og kan henvise deg videre.

På ettermiddag, kveld og i helger skal du henvende deg til legevakten - telefon 116117.
Psykososialt kriseteam kontaktes av legevakt eller andre nødinstanser. Du skal ikke selv kontakte kriseteamet.

Kontakt på kveldstid/helg/helligdager: Hjemmesykepleien tlf 91 88 66 63 - de videreformidler kontakt med kriseteamet.

Smittevern

Silke Eileen Boroske er kommunelege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Jodtabletter

Åmli kommune har et beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering, om ulykken skulle være ute. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende.

Finn mer  informasjon om jodtabletter og om hvordan tablettene blir fordelt ved behov.

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.

Hva kan jeg gjøre? - DSA
Informasjon på ulike språk - DSA
DSA

Tilfluktsrom

Kommunen har ikke offentlige tilfluktsrom. Det er et "privat tilfluktsrom" på  Åmli skule som er beregnet på elever og ansatte.  Det har ikke vært plikt til å bygge tilfluktsrom i Åmli kommune siden 1976.

Eigenberedskap - Er du (u)forberedt?

Uforutsette hendelsar, ulykker og utfordringar som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på kvardagen vår. Spørsmålet du som innbygggjar må stille deg er i kor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendingar?

Sjølv om kommunen har eit overordnet og lovfesta ansvar for innbyggjarane sin tryggleik, er det mykje ein og må og bør ta ansvar for sjølv. Det vil være situasjonar der strømmen kan bli borte, det kan bli kaldt, telefonen din kan slutte å virke, og måten vi lever på kan brått bli heilt annleis.

Kanskje vil du ikkje kunne få hjelp så fort som du måtte ønske, og då må du kunne ta vare på deg sjølv og dine nokre dagar. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrar alle til å ha eit reservelager av det ein er aller mest avhengig av – både mat, vantn og varmekilder.

Les meir om korleis du kan være betre forberedt: http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/

Nyttige lenker:

Varsom.no – varsel om flom og skredfare

Glitre Nett – strømutfall og driftsforstyrrelser

Kriseinfo.no – viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser