Høring - reguleringsplan Simonstad 198 - frist utsatt til 26.1.24 !!

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til ‘Detaljregulering for Simonstad 198’ i Åmli, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 26. januar 2024 (utsatt fra 17. til 26. januar).

På oppdrag fra Bergene Holm AS har planleggende firma Civitas laget en detaljregulering for eiendom med gnr 44 bnr 25 (Simonstad 198, eid av Bergene Holm) og en del av gnr 44 bnr 26 (privat eid). Arealet ligger vest for Bergene Holm AS. 

Formålet med planen er å tilby næringsarealer til virksomheter som ønsker å etablere seg på Simonstad, som følge av veksten til skogsindustrien i området. Tomten er en forlengelse av kommunens gjeldende reguleringsplan for næringsområde på Simonstad.

Plandokumenter: 

Planbeskrivelse - Høringsutkast (PDF, 3 MB)

Plankart - Høringsutkast (PDF, 461 kB)

Planbestemmelser - Høringsutkast (PDF, 556 kB)


Vedlegg: 

ROS analyse (PDF, 2 MB)
Bildevedlegg (PDF, 5 MB)
Fagrapport Naturmiljø (PDF, 3 MB)
Fagrapport Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 2 MB)
Avrenning (PDF, 322 kB)
Trafikknotat (PDF, 322 kB)
Luftkvalitet (PDF, 612 kB)
Kulturminner (PDF, 2 MB)
Næringsliv og sysselsetting (PDF, 920 kB)
Skogsdam Simonstad (PDF, 176 kB)
totalt areal berørt veggrunn (PDF, 2 MB)
vurdering jordbruksareal (PDF, 222 kB)
Flomanalyse (PDF, 3 MB) Nelaug
Flomkart Nelaug (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 304 kB)
Planinitiativ (DOCX, 22 MB)

Innspill og uttalelser kan merkes ‘sak 23/1176’ og sendes Åmli kommune innen 26. januar 2024:

post@amli.kommune.no

eller per post til:
Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli