Reguleringsplan Simonstad 198 - behandling i Planutvalget 15.4

Forslag til ‘Detaljregulering for Simonstad 198’ i Åmli, har vært ut til offentlig ettersyn og høring fram til 26. januar 2024. Nå behandles den i Planutvalget den 15. april 

På oppdrag fra Bergene Holm AS har planleggende firma Civitas laget en detaljregulering for eiendom med gnr 44 bnr 25 (Simonstad 198, eid av Bergene Holm) og en del av gnr 44 bnr 26 (privat eid). Arealet ligger vest for Bergene Holm AS. 

Formålet med planen er å tilby næringsarealer til virksomheter som ønsker å etablere seg på Simonstad, som følge av veksten til skogsindustrien i området. Tomten er en forlengelse av kommunens gjeldende reguleringsplan for næringsområde på Simonstad.

Plandokumenter revidert etter høring (til behandling den 15.4): 

Planbeskrivelse - revidert etter høring (PDF, 3 MB)

Plankart - (PDF, 462 kB) revidert etter høring

Planbestemmelser - (PDF, 451 kB)revidert etter høring


Vedlegg: 

ROS analyse (PDF, 2 MB)
Bildevedlegg (PDF, 5 MB)
Fagrapport Naturmiljø (PDF, 3 MB)
Fagrapport Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 2 MB)
Avrenning (PDF, 322 kB)
Trafikknotat (PDF, 322 kB)
Luftkvalitet (PDF, 612 kB)
Kulturminner (PDF, 2 MB)
Næringsliv og sysselsetting (PDF, 920 kB)
Skogsdam Simonstad (PDF, 176 kB)
totalt areal berørt veggrunn (PDF, 2 MB)
vurdering jordbruksareal (PDF, 222 kB)
Flomanalyse (PDF, 3 MB) Nelaug
Flomkart Nelaug (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 304 kB)
Planinitiativ (DOCX, 22 MB)