Høring - forenkling reguleringsplan Negardskleiva (boligområde)

Reguleringsplan for Negardskleiva (boligområde Åmli sentrum) er fra 2011 og planområdet er ikke bebygd per i dag. Reguleringsplanen legger til rette for konsentrert boligbebyggelse, men er regulert såpass detaljert (både kart og bestemmelser) at kommunen per i dag mener at den begrenser utbyggingsmulighetene i området. Forslag til endring av ‘Detaljregulering for Negardskleiva sendes ut til forhåndsvarsling med frist 14. januar 2024.

Hovedformålet er fortsatt å få bygd konsentrert småhusbebyggelse i området (= tomanns-, fleremannsboliger eller leilighetsblokk), men det er ikke behov lenger å sette så mange og detaljerte føringer (både i bestemmelsene og på kart) for utbygging i området som gjeldende reguleringsplan krever. 

Høst 2023 har kommunestyret fattet et vedtak om at kommunen vil stimulere bygging av leiligheter / boenheter i sentrumsområdet og en av de tiltakene som er vedtatt er å gjøre denne reguleringsplanen mer fleksibel slik at potensielle utbyggere sammen med kommunen kan vurdere flere utbyggingsalternativer i området.

Dokumenter: 

Forhåndsvarsling med informasjon om endringen (PDF, 538 kB)
Gjeldende plankart (PDF, 552 kB)
Gjeldende planbestemmelser og - beskrivelse (DOC, 4 MB)
Nytt forslag til bestemmelser (PDF, 359 kB)


Merknader eller innspill?

Send dine merknader til Åmli kommune senest 14. januar 2024. 
Innspill og uttalelser kan merkes ‘sak 23/2474’ og sendes Åmli kommune senest 14. januar 2024:

post@amli.kommune.no

eller per post til:
Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli