Jakt og jakttider

Alle viltlevande dyr er i utgangspunktet freda, men for artar som har eit haustingsverdig overskot er det åpna for jakt. Jakta må føregå innanfor fastsette tidsrammer.

Oversikt over jakttider

Som eit supplement til nasjonale jakttidsrammer har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt utvida jakttid for kanadagås og stripegås.

Forskrift om utvidet jattid for kanadagås og stripegås i Aust-Agder

Jakta er regulert gjennom flere lover og forskrifter

Lenke til de viktigste lover og forskrifter finner du nedenfor.

Viltloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om jakt- og fangsttider
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Lokal forskrift om forvaltning av bever i Åmli
Forskrift om skadefelling m.v. (viltforskriften)

Ellers finnes det mye informasjon om dette temaet på Miljødirektoratets nettsider.