Tilskotsordningar

Tilskudd til skogkulturtiltak

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) (PDF, 239 kB) 

Direktoratets informasjon om ordningene

I Åmli gis følgende tilskudd til skogkulturtiltak:

Tilskudd skogkulturtiltak
Tiltak Tilskuddssats
Ungskogpleie (lauvrydding/avstandsregulering) 40%
Markberedning 30%
Suppleringslanting - gran 50%
Vårplanting (søknadsfrist 1. sep) 1,50 pr plante


Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen.

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen

Det gis også tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak.

Mer informasjon om tilskudd til gjødsling av skog

Søknad

Søknadsskjema for alle tilskuddsberettigede skogkulturtiltak som må fylles ut og sendes kommunen:

Søknadsskjema

Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

NB: Skogeierne oppfordres til å søke via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal.

Informasjon om innlogging på skogfondskonto fra direktoratets nye hjemmeside (PDF, 287 kB)
 

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier.

Oversikt over veinormalene

Søknad

Skjema for søknad om tilskudd

Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer.

Retningslinjer (PDF, 2 MB)

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Be om utbetaling for skogsveianlegg - Landbruksdirektoratet
 

Tilskudd til drift

Det kan søkes tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem (fløting, lekter, m.v.).  

Direktoratets informasjon om ordningen

Søknad

Søknadsskjema

Søknad må fylles ut og sendes kommunen.

NB: For driftstilskudd kan også søknad fremmes via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal

Kommunens retningslinjer for disse tilskuddsordningene (PDF, 34 kB)
 

Tilskudd til miljøtiltak

Det er en egen sentral tilskuddsordning for tilskudd til ivaretakelse og utvikling av miljøverdier i skog.

Mer informasjon om ordningen (PDF, 134 kB)

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375