Bygging av skog- og landbruksveg

Bygging av landbruksveier er unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven, men skal behandles etter den såkalte landbruksveiforskriften.
Forutsetningen er at det ikke er noen tvil om at landbruksinteressene ved tiltaket er i overvekt.

Landbruksveiforskriften 

Det framkommer av forskriftens § 1-3 at midlertidige driftsveier, som bare medfører ubetydelige terrenginngrep, ikke er søknadspliktige og kan bygges uten særskilt tillatelse om det ikke kommer i konflikt med andre interesser. Kostnadene med opparbeidelse av slike enkle veier kan imidlertid ikke dekkes av skogfond.

Forskriften henviser til departementets normaler for landbruksveier

Søknad

Søknad om bygging av landbruksvei sendes kommunen.

Mer informasjon og søknadsskjema

Det finnes ellers mye informasjon om skogsveier på skogsvei.no.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375