Skjenkebevilling for slutta/lukka og åpent arrangement

Når treng du å søke?

Du treng ikkje søke dersom du skal ha festen heime og den går under definisjonen “Slutta selskap”.

Definisjon på slutta selskap (henta frå Helsedirektoratet):

Med et «sluttet selskap» menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant av arrangementet. Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap. 

Du må søke om skjenkebevilling dersom:

 • Du leiger lokaler og skal servere alkohol i eit slutta selskap. Til slike arrangement må du søke om ambulerande skjenkebevilling.
 • Du leiger lokale, tek betalt for alkohol eller dersom lokalet kun har serveringsbevilling. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.
 • Du skal ha eit arrangement som er åpent for publikum (heilt åpent eller bilettsalg/påmelding), i lokale utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.

Ambulerande skjenkebevilling

 • For mindre lukka arrangement som går under definisjonen “Slutta selskap”, der gjestane er invitert på forhånd og er kjente for verten. Eksempel: jubileum, bryllup, mindre jobbfestar.
 • Ved ambulerande skjenkebevilling er det ikkje høve til å ta betalt for alkohol, her må verten spandere.
 • Det må søkast minimum to veker før arrangementet.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

 • For arrangement som er åpne for alle, også om det er billettsalg/påmelding.
 • Eksempel på arrangement: festival, dansefest/konsert, julebord.
 • Arrangementet kan ha varighet ein eller fleire samanhengande dagar.
 • Det må søkast minimum fire veker før arrangementet.

Kva krav må du oppfylle?

 • Den som søker om bevilling må være over 20 år.
 • Du må oppgi ein person som skal være ansvarleg for skjenkinga (styrar). Dersom arrangementet er stort må du og ha ein stedfortreder. Begge desse må være fylt 20 år.
 • For styrar og stedfortreder ved enkeltanledning må kommunen innhente vandelsuttale frå politiet. Denne må vise plettfri vandel ift aktuelle lovar.

Kva kostar det?

Skjenkebevilling - ambulerande eller enkeltanledning
Type bevilling Pris
Ambulerande - pr anledning Gebyr i hht § 6-2, siste setning. i alkoholforskrifta.
Enkeltanledning - under 100 deltakarar 500
Enkeltanledning - under 500 deltakarar 2 000
Enkeltanledning - over 500 deltakarar 3 500

Korleis søke?

Du bruker elektronisk søknadsskjema for å søke. I skjemaet velger du om du skal søke ambulerande skjenkebevilling eller skjenkebevilling for ein enkelt anledning.

Søk om skjenkebevilling
 

Kor lang tid tar det?

Behandlingstida er omtrent 3 veker.

Korleis får du svar?

Du får svar via digital postkasse eller Altinn.

Lovar og forskrifter

Oversikt over lovar og reglar som gjeld for serverings-, sals- og skjenkestader i Åmli