Motorferdsel i utmark og vassdrag

Definisjonar

Utmark:

Areal som etter friluftslovas § 1a ikkje vert rekna som innmark. Veg som ikkje er opparbeidd for køyring med bli vert i denne samanhengen rekna som utmark.

Motorkjøretøy:

Gjeld alle kjøretøy og fartøy som blir drive med motor, anten dei går på land, i vatn eller i lufta.

Generelt forbod

I utgangspunktet er bruk av mototkjøretøy i utmark og i vassdrag ikkje tillate.

Viktigaste unntaket gjeld køyring i samband med utøving av jord- og skogbruksnæring. Jakt og fiske blir ikkje rekna som næring i denne samanheng.
Andre aktuelle unntak er transport av felt hjortevilt og preparering av skiløyper i regi av kommune, idrettslag, hjelpekorps, turlag eller turistverksemder.

Dispensasjon

Det kan søkast om dispensasjon frå forbodet.

Søknadsskjema m/utdrag av lov/forskrift (PDF, 1013 kB)

Test - elektronisk søknadsskjema (ikkje i bruk endå)

Mal erklæring frå lækjar (PDF, 24 kB)

Først blir det etter søknad  innvilga løyve for å drive med leigekøyring. Der det ikkje ligg til rette for å nytte slik teneste kan det søkast om dispensasjon.

Det vanlegaste føremålet er transport av utstyr og bagasje til eiga hytte som ligg meir enn 2,5 km frå brøyta bilveg.

Ei anna målgruppe er personar med nedsett eller manglande gangfunksjon. For å innvilge slike søknader krevst erklæring frå lækjar som stadfester dette.

Om løyvet

Kommunen tek stilling til søknader. (Du finn lenke til søknadsskjema i botnen av artikkelen)

Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) driv oppsyn og får derfor kopi av løyva. For SNO gjeld det verneområda.

Innanfor naturreservata er fylkesmannen forvaltningsstyresmakt og får søknaden til behandling først, deretter gjer kommunen vedtak.

Løyvet skal vere skriftleg og ha ein kartdel der innvilga trase er teikna inn.

Grunneigars samtykke

For all køyring i utmark med motorkjøretøy krevst grunneigars samtykke. Unntaket er politi- og redningsteneste.

Innhenting av grunneigars samtykke er eit forhold mellom søkar og grunneigar som ikkjer treng følge søknaden som går til kommunen.  

Kontaktinformasjon

Yngvar Mjåland
Leiar samfunn
E-post
Telefon 37 18 52 53
Mobil 480 02 925