Konsesjon og konsesjonsfritak

Konsesjonsfritak

Bebygd eigedom  under 100 daa totalareal der dyrka mark er under 35 daa kan overtakast konsesjonsfritt. Eigedom som blir overdratt il nær slektining  og som fyller krava til odlingsjord kan overtakat konsesjonsfritt dersom ny eigar flytter til eigedommen innan 1 år og bur der minst 5 år samanhengande.

I tilfella som er nemnt ovanfor er det tilstrekkeleg at ny eigar fyller ut eigenerklæring og sender konmmunen. Skjema finn du i lenken nedanfor. Av rettleiinga går fram tilfella der eigenerklæring ikkje trengst.

Meir info og søknadsskjema

NB! Åmli kommune har ikkje nedsett konsesjonsgrense, så det skjemaet skal du ikkje nytte.

Konsesjon

Andre overdragingar (bebygd eigedom over 100 daa på fritt sal og overdraging innan familien med søknad om mellombels eller varig fritak frå kravet om busetjing) er konsesjonspliktige. Søknadsskjema finn du i lenken nedanfor.

Meir info og søknadsskjema