Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Kva er BTI?

BTI-modellen er ein samhandlingsmodell for tenestar som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyta undring eller uro til. Modellen skal sikre heilskapleg og koordinert innsats overfor målgruppa utan at det blir brot i oppfølging. 


Åmli kommune har ein felles handlingsrettleiar for alle tjenester i Åmli kommune. Handlingsrettleiaran gjev ei enkel oversikt over dei ulike nivåa i modellen og kva for  tiltak og hjelpemiddel som skal nyttast.

BTI Handlingsveileder 2020 (PDF, 2 MB)

Her kan du lese meir om BTI-modellen