Etablering av bedrift

Å starte eigen bedrift er ein morosam, arbeidskrevjande og lærerik prosess. Åmli kommune har ansvar for førstelinjetenesten. Dette inneber at kommunen har ein rådgjevar som kan gå gjennom idéen din saman med deg og hjelpe deg med å finne andre relevante verkemiddel og hjelp i etablerings- eller bedriftsutviklingsfasen.

Åmli kommune har næringsrådgjevar for generell bedriftsetablering og eigne personar som har ansvaret for etableringar som har sitt utspriung i landbruket. Ta kontakt med kommunen for informasjon.

Det er mange ting som skal avklarast og som må vurderast i forbindelse med oppstart av ny næringsverksemd. Å utarbeide ein god forretningsplan med budsjett er eit viktig styringsdokument i startfasen. Dette dokumentet danner grunnlag for ulike støtte- og tilskuddsordninger og ikkje minst gje deg som etablerar ein oversikt over risiko og potensiale i din forretningside.

Verkemiddel og støtteordningar

God informasjon til deg som ønsker å etablere næringsverksemd er samla hos Altinn under fanen starte og drive bedrift.

Altinn - starte og drive bedrift

Har du tankar og planar du om å starte di ega bedrift? Aust-Agder fylkeskommune har laga ein enkel vegvisar med forslag til korleis du kan gå fram.

Aust-Agder fylkeskommune sin vegvisar

Gratis nettbasert etablererkus på etablerer.no

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskot og garantiar til gründerar, bedrifter og prosjekt i heile landet.

Innovasjon Norge si nettside

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap som har utvikling som målsetting. Selskapet investerer pengar i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder ved å gå inn med aksjekapital. Ofte går Aust-Agder Næringsselskap også inn i styrene.

Aust-Agder Næringsselskap si nettside

Patentstyret - gjør ideer til verdier. Du kan søke beskyttelse innenfor tre områder: design, varemerke og patent. Før du søker kan det være lurt å undersøke om ideen allerede er beskyttet av andre.

Patentstyret si nettside

Kontaktinformasjon

Yngve Ramse Trædal
Plan- og næringsrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 24
Mobil 982 55 432