Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Agder og Telemark avfallsselskap (IATA) utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak.

Hva koster det?

Se oversikt over byggesaksgebyrer

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer. 

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent som kan planlegge avløpsløsningen. Konsulenten må være en nøytral, fagkyndig person med relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. Konsulenten utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport som må legges ved søknaden. 

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Slik søker du

Les veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet  (PDF, 359 kB)

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16