Tidleg innsats - Trygg oppvekst

Kvifor tidleg innsats?

Åmli kommune har over tid hatt høge tal på barn som veks opp i hushald med vedvarande låg inntekt. På bakgrunn av dette starta kommunen  prosjektet «Tidlig innsats – Trygg oppvekst» for å sjå på moglege tiltak for å betre barn og unges levekår.

Prosjektet har sidan 2015 fått midlar av Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet gjennom «nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom» samt skjønnsmidlar frå Fylkesmannen.

Strategiplanen «bedre levekår blant barn og unge i Åmli kommune» ble lagt frem og tatt til orientering i kommunestyret som løyva prosjektet kr. 100 000 i 2017 og kr. 200.000 i 2018.


Strategiplanen legg frem fleire langsiktige og kortsiktige tiltak i Åmli kommune som prosjektgruppa planlegg, koordinerer og gjennomfører. Tiltaka skal så langt det går vere universelle og bidra til at fleire barn og unge i kommunen vår får moglegheit til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med resten av samfunnet der dei kan oppleva mestring og utvikle ferdigheitar i lag med andre barn.
 

Aktivitetstilbod

Gratis fritidsaktivitet

Sidan vinteren 2017 har Åmli kommune tilbydd skulebarn i ulike aldersgrupper ein gratis fritidsaktivitet. Søknadsskjema med ein oversikt over aktivitetstilbodet i kommunen blir delt ut rundt skulestart der barna sjølv får ønskje seg ein aktivitet som kommunen betaler.

Les meir om gratis fritidsaktivitet

Kulturkarusellen

Vidare har prosjektet, i samarbeid med kulturskulen, oppretta «kulturkarusellen» som gir dei minste barna ein smakebit på faga kulturskolen har å by på onsdag etter skuletid. Også her opnar kommunen for søknader frå gjeldande aldersgruppe rundt skulestart. 

Utstyrsbank

Det har i tillegg blitt oppretta ein utstyrsbank med gratis utlån av blant anna ski og syklar. Utstyrsbanken ligg på Åmli skule og er open heile året.

Les meir om utstyrsbanken

Ferieaktivitetar

Ferieaktivitetar i haust- og vinterferiane for aldersgruppa 7.klasse til vidergåande skule.

Ferieaktivitetar i sommarferien for familiar som omfattast av tilskotsordninga frå Buf.dir. Informasjon om tilboda kjem på kommunens facebookside.

Les meir om ferieaktivitetar

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp
Leiar oppvekst
E-post
Telefon 37 18 52 19
Mobil 950 89 697

Kontorstad: rådhuset