Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Kva er BTI?

BTI er ein samhandlingsmodell for samarbeid på tvers av fag og einingar

Åmli kommune har sidan hausten 2016 arbeida med BTI-modellen og er i ferd med å ta den i bruk i kommunen sine tenester.

BTI-modellen er ein samhandlingsmodell for tenestar som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyta undring eller uro til. Modellen skal sikre heilskapleg og koordinert innsats overfor målgruppa utan at det blir brot i oppfølging. 

Her kan du lese meir om BTI-modellen

Korleis arbeider vi?

BTI Åmli er organisert i ei prosjektgruppe der følgjande tenester er representert:

  • Prosjektkoordinator, Siv T. Eppeland
  • Helsesykepleier (vakant)
  • Folkehelsekoordinator, Randi Skogly
  • Rektor Åmli skule, Odd Arne Eliassen
  • Psykisk helse og rus, Øydis Bruun Nordås
  • Styreleder kommunal barnehage, Evy Margrete Sandhaug
  • Leder oppvekst, Tore Flottorp
  • PP-tenesta, Elisabeth Jensen
  • NAV, Kari-Anne Håland Moe
  • Barnevern-tenesta Øst i Agder, Wayni Bergan

I tillegg til prosjektgruppa har vi ulike arbeidsgrupper som utarbeider handlingsrettleiar for sin teneste:

Handlingsrettleiaren skal rettleie dei tilsette i korleis ein går frå undring til handling ved hjelp av tilhøyrande verktøy:

Verktøy BTI
Tittel Publisert Type
Bekymringsskala vedrørende foresatte word dokument

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bekymringsskala vedrørende foresatte word dokument.pdf
Melding til barnevernet

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding til barnevernet.pdf
Den nødvendige samtalen

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Den nødvendige samtalen.pdf
Møtemal

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtemal.pdf
Evalueringsskjema

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Evalueringsskjema.pdf
Henvisning PPT grunnskolen

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning PPT grunnskolen.pdf
Bekymringsskala ved barn og unge

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bekymringsskala ved barn og unge.pdf
Henvisning PPT førskolealder

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning PPT førskolealder.pdf
Undring og observasjonsskjema

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Undring og observasjonsskjema.pdf
Samtykke til å gi informasjon

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke til å gi informasjon.pdf
Samtalemal - Undringsamtaler med foresatte

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtalemal - Undringsamtaler med foresatte.pdf
Refleksjonsskjema rundt bekymring og undring

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Refleksjonsskjema rundt bekymring og undring.pdf
Skjema over risikfo og beskyttelsefaktorer

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema over risikfo og beskyttelsefaktorer.pdf
Signaler på mistrivsel - BARN OG UNGERS SIGNALER

04.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Signaler på mistrivsel - BARN OG UNGERS SIGNALER.pdf


I forbindelse med BTI-prosjektet har kommunen i tillegg utarbeida ei brosjyre for føresette, barn, unge og tilsette som gir ei samla oversikt over hjelpetilbod i Åmli.

Les brosjyra (PDF, 490 kB)

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990