Rett og plikt til opplæring

Introduksjonslova gir reglar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrare.

Introduksjonslova

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timar opplæring:

  • Personer med opphold ut frå asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskytting
  • Familiegjenforening med overnevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgare

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgande gruppe får ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillating (permanent oppholdstillating) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kjem til landet på grunn av familiegjenforeining med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studentar, au pairer, andre med midlertidig opphald, nordiske borgare og personar med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utanfor ordninga med rett og plikt til opplæring. Desse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990
Nina Merete Haugstøyl
Åmli vaksenopplæring
E-post
Telefon 37 18 52 20
Mobil 930 45 770

Kontorstad: Rådhuset