Rett og plikt til opplæring

Introduksjonslova gir reglar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar.

Introduksjonslova

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgjanse grupper har rett og plikt til 600 timar opplæring:

  • Personar med opphald ut frå asylstatus, humanitært grunnlag og kollektivt vern
  • Familiegjenforeining med ovannemnde
  • Familiegjenforeining med norske eller nordiske borgarar

Plikt til opplæring, men ikkje gratis rett

Følgjande grupper får ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timar i norsk og samfunnskunnskap for å få busettingsløyve (permanent opphald) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTA-området
  • Personar som kjem til landet på grunn av familiegjenforeining med desse

Ikkje plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studentar, au pairar, andre med midlertidig opphald, nordiske borgarar og personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket fell utanfor ordninga med rett og plikt til opplæring. Desse kan få tilbod om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90