Norskkurs

Kva tilbyr vi?

Vi har norskkurs for nybegynnarar og vidarekomne opp til B1-nivå. Kursa er på ulike nivå og med ulik framdrift. Vi tek testar slik at du kan få eit undervisningsopplegg som passar for deg.

Vi tilbyr kurs 3 dagar i veka. Undervisningsdagane er onsdag, torsdag og fredag. Dette vil til saman utgjere 16 timar pr veke.

Det er inntak heile året, men ein oppfordrar søkarar å følgje skuleåret.

Litt om dei ulike spora:

Spor 1:

Er lagt til rette for deltakarar som har liten eller ingen skulegang.
Her lærer ein alfabetet, og det er mykje munnleg opplæring. Ein legg og vekt på lese- og skrivetrening.

Spor 2:

Er lagt til rette for deltakarar som har ein viss skulegang.
Målet for opplæringa er at ein skal nå eit språklig nivå slik at ein kan fullføre grunnskulen, begynne på vidaregåande opplæring eller kome ut i arbeidslivet.

Spor 3:

Er lagt til rette for deltakarar som har god allmennutdanning.
Ein har avslutta utdanning på høgare nivå i heimlandet. Ein er vant til å tileigne seg kunnskap gjennom bøker, og har lært eitt eller fleire framandspråk på skulen.
Målet på SPOR 3 er at deltakarane skal nå eit norskspråkleg nivå som gjer det mogleg å ta høgare utdanning, eller gå ut i akademiske yrke.

Skulen legg undervisninga til rette for den enkelte eleven, tilpassa hans/hennar individuelle nivå. I tillegg til teori, har vi turar og ekskursjonar.

For elevar som deltek på introduksjonsprogrammet, er det obligatorisk med språkpraksis i ei bedrift eller ein annan tilrettelagt arbeidspraksis.

Grunnskule:

Grunnskuleopplæring for vaksne er for deg som ikkje har fullført grunnskuleløpet tidlegare.

Åmli vaksenopplæring tilbyr ikkje grunnskoleopplæring. Kommunen er likevel pliktig til å tilby grunnskuleopplæring for vaksne, både norskfødde og utanlandske, som ikkje har fullført grunnskuleløpet tidlegare. Denne tenesta kjøper kommunen frå andre kommunar.

Om oss:

Undervisningstid og stad: Vi held til på Tvedestrand og Åmli vidaregåande skule, avdeling Åmli.

Undervisning på dagtid, torsdag og fredag frå 08.30 til 14.00, onsdag frå 08.30 til 15.00.

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990
Nina Merete Haugstøyl
Åmli vaksenopplæring
E-post
Telefon 37 18 52 20
Mobil 930 45 770

Kontorstad: Rådhuset