Spesialundervisning og PPT

Hva tilbyr vi?

Visjonen til Åmli PP-tjeneste er: «Vi hjelper barn og unge i Åmli til å lære mer og ha det bedre med seg selv og andre».

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. Vi veileder ansatte i skole og barnehage på bred basis når det gjelder barn og unge med særskilte behov.

PPT utreder og gir råd om barn og unges behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er sakkyndighetsinstans i forhold spesialundervisning for skolebarn og voksne som går på voksenopplæringa..

Hvem kan få tilbudet?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming
  • Syns- og hørselsvansker
  • Andre særskilte utfordringer

PPT behandler også saker hvor det er spørsmål om utsatt eller fremskutt skolestart. Lurer du på om dette kan være aktuelt for ditt barn så ta kontakt med oss.

Slik henviser du

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten foresattes samtykke. Du som er foresatt kan også henvise direkte. Barn over 15 år kan selv ta kontakt med PPT hvis de vil ha hjelp. Henvisninger behandles etter hvert som de kommer inn.

Du fyller ut henvisning samt pedagogisk rapport, se skjema i bunnen av artikkelen.

PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.

Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

PPT for voksne

Voksne som har behov for spesielle tilrettelegging i forhold til læring og utvikling kan også søke om spesialundervisning. Det er voksenopplæringa som henviser til PPT. Vi i PPT vurderer behovet for spesialundervisning og lager en sakkyndig vurdering. Kontakt voksenopplæringa eller PPT for mer informasjon.

Voksenopplæring

Faser i saksgangen

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Ønsker du informasjon på andre språk? På nettsidene til Utdanningsdirektoratet ligger det informasjon om PPT på mange språk.

Les mer på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Skjema PPT - Grunnskule
Tittel Publisert Type
Henvisning grunnskole

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning grunnskole.pdf
Pedagogisk rapport grunnskole

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport grunnskole.pdf
Pedagogisk rapport rehenvisning

26.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport rehenvisning.pdf

Kontaktinformasjon

Elisabeth Jensen
PPT-leiar
E-post
Telefon 48 11 73 66
Mobil 48 11 73 66