Permisjon frå undervisning

Kommunestyret har vedtatt permisjonsreglement for grunnskolen i Åmli, gjeldende fra 1.8.2014. Se under.

Hvordan søker jeg?

Kontaktlærer innvilger permisjon for en eller to dager.

Ved permisjon ut over to dager må det søkes via fullversjonen av Visma Flyt Skole (ikke mobilappen).

Permisjonsreglement for grunnskolen i Åmli

1.

Elever har rett og plikt til å møte på skolen hver dag, jf. Opplæringsloven § 2-1
Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen er hjemlet i Opplæringsloven § 2-11.
“Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker.”
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig.
Dersom foresatte velger å ta barnet ut av skolen utover ti skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen.
Foresatte må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

2.

For permisjon / fri inntil 2 dager er det kontaktlærer som kan gi permisjon.
For søknad om permisjon utover 2 dager, benyttes elektronisk søknadsskjema. Søknad må sendes i god tid før permisjonen.

3.

Det er rektor som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader. Ut fra en helhetsvurdering basert på elevens tidligere fravær og behov, avgjør rektor om det er forsvarlig å innvilge permisjon.
Avslag om permisjon kan påklages. En eventuell klage sendes skolen v/ rektor innen 3 uker etter at avslaget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 28 og 29.
Opprettholder rektor sin avgjørelse, blir den videresendt fylkesmannen i Aust- Agder som fatter endelig vedtak i saken.
Etter forvaltningslovene § 18, er det rett til innsyn i sakens dokumenter. Ønsker man å benytte seg av dette, eller ønskes ytterligere informasjon om klageadgang, kan rektor kontaktes.

4.

Det vil ikke bli gitt permisjoner, utenom søknader med tungtveiende velferdsgrunner, i perioder der følgende aktiviteter foregår:

 • Nasjonale prøver
 • Kartleggingsprøver
 • Tentamen og prøveeksamen
 • Eksamen, muntlig og skriftlig
 • Leirskole
 • Opplegg rundt faget utdanningsvalg (arbeidsuke)

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

5.

Fra og med 8. trinn føres alt fravær på vitnemålet. Eleven kan, sammen med foresatte kreve at inntil 10 skoledager i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Dette gjelder for følgende fravær;

 • Dokumentert sykefravær. (Legeerklæring kreves)
  - Det er kun fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes.
  - Ved dokumentert fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fraværet strykes fra første dag.
 • Innvilget permisjon fra skolen 1-10 dager etter opplæringsloven § 2-11

Det må leveres inn krav til skolen om at fravær skal strykes, jf. § 3-41 i forskrift til opplæringsloven.

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 91 85 43 01
Mobil 91 85 43 01