Mobbing i skulen

Skolen har stor fokus på at alle våre elever skal ha et godt psykososialt læringsmiljø.

Vi er for tiden sterkt inne i en satsning som heter «Læringsmiljøprosjektet». Dette er et prosjekt som hele skolen
(alle ansatte) er med på, og som varer til våren 2020. Da er vårt mål at dette arbeidet og kompetansen vi opparbeider
oss, skal være implementert i vårt arbeid. «Læringsmiljøprosjektets» hovedmål er å stoppe mobbing. 

Plan for trygt og godt skolemiljø

På Åmli og Dølemo skule har vi et stort fokus på at elevene våre skal trives og utvikles i et trygt, godt og utviklende miljø.
Vi har en plan som alle ansatte plikter å følge ifht. dette. Planen heter "Plan for trygt og godt skolemiljø - Åmli og Dølemo skule".

Denne planen er et verktøy for oss til å sikre oss på en best mulig systematisk måte, at våre elever har det bra på skolen.
Dette for å ivareta 1.1. Opplæringsloven kap. 9A.

  • § 9A-1: «kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den videregåande skolen. Kapitlet gjeld òg for elevar som deltak i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9A-10 og 9A-11.»
  • § 9A-2: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.» 

Opplæringslova

Informasjon om skolens aktivitetsplikt

 

 

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 37 08 10 72
Mobil 918 54 301