Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Kva er BTI?

BTI er ein samhandlingsmodell for samarbeid på tvers av fag og einingar

Åmli kommune har sidan hausten 2016 arbeida med BTI-modellen og alle tjenester i kommune har no tatt modellen i bruk. 

BTI-modellen er ein samhandlingsmodell for tenestar som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyta undring eller uro til. Modellen skal sikre heilskapleg og koordinert innsats overfor målgruppa utan at det blir brot i oppfølging. 


Åmli kommune har utarbeidet ein felles handlingsrettleiar for alle tjenester i Åmli kommune. Handlingsrettleiaran gjev ei enkel oversikt over dei ulike nivåa i modellen og kva for  tiltak og hjelpemiddel som skal nyttast.

BTI Handlingsveileder 2020 (PDF, 2 MB)

Her kan du lese meir om BTI-modellen

Korleis arbeider vi?

BTI Åmli er organisert i ei prosjektgruppe der følgjande tenester er representert:

  • Prosjektkoordinator, Siv T. Eppeland
  • Helsesykepleier (vakant)
  • Rektor Åmli skule, Vivian Lorentsen
  • Psykisk helse og rus, Øydis Bruun Nordås
  • Styreleder kommunal barnehage, Evy Margrete Sandhaug
  • Leder oppvekst, Tore Flottorp
  • PP-tenesta, Elisabeth Jensen
  • NAV, Kari-Anne Håland Moe
  • Barnevern-tenesta Øst i Agder, Wayni Bergan

I forbindelse med BTI-prosjektet har kommunen i tillegg utarbeida ei brosjyre for føresette, barn, unge og tilsette som gir ei samla oversikt over hjelpetilbod i Åmli.

Les brosjyra (PDF, 376 kB)

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990