Oppmåling - prisar

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. Dette gebyret gjelder også tilleggsareal

Oppretting av matrikkelenhet
Areal Pris
0 - 100 m2 kr 9 687
101 - 500 m2 kr 13 225
500 - 2000 m2 kr 15 705
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa kr 1 292


Grensejustering

Grunneiendom og festegrunn
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 

Grensejustering
Areal Pris
0 - 250 m2 kr 4 391
251 - 500 m2 kr 7 749


Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt
Hva Pris
For inntil to punkter kr 3 616
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 517


Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
Hva Pris
For inntil to punkter kr 6 199
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 550


Timepris

Oppmåling - timepris

Timepris
Hva Pris
For arbeid der det ikke passer å bruke faste satser, pr time kr 904

 

Der det er flere alternative gebyrmuligheter blir billigste alternativ for rekvirent valgt.

For et komplett gebyrregulativ kontakt oppmålingskontoret.

Kontaktinformasjon

Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770