Oppmåling - prisar

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. Dette gebyret gjelder også tilleggsareal

Areal Pris
0 - 100 m2 kr 9 545
101 - 500 m2 kr 13 032
500 - 2000 m2 kr 15 476
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa kr 1 273


Grensejustering

Grunneiendom og festegrunn
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. 

Areal Pris
0 - 250 m2 kr 4 327
251 - 500 m2 kr 7 636


Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt

Hva Pris
For inntil to punkter kr 3 563
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 509


Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense

Hva Pris
For inntil to punkter kr 6 109
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 527


Timepris

Oppmåling - timepris

Hva Pris
For arbeid der det ikke passer å bruke faste satser, pr time kr 891

 

Der det er flere alternative gebyrmuligheter blir billigste alternativ for rekvirent valgt.

For et komplett gebyrregulativ kontakt oppmålingskontoret.

Kontaktinformasjon

Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770