Krav til utarbeiding av reguleringslan

Etter loven skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndige. Da reguleringsplaner ofte omfatter flere problemstillinger, kan flere fagfelt bli berørt. Vår erfaring tilsier at prosessen fra oppstart til ferdig vedtatt plan går raskere og mer smidig når faglig kompetente konsulenter er valgt.

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Når leveres hvilke planmateriale

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

 • Konsulent leverer planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
 • Åmli kommune skriver møtereferat fra oppstartsmøtet.
 • Åmli kommune gir beskjed i etterkant av oppstartsmøtet der det går fram om det tillates oppstart av planarbeidet.

Oppstartsmelding

Forslagsstiller

 • sender inn planavgrensning med gnr./bnr. (pdf og sosi-format) og annonsetekst (word-format) til kommunen
 • varsler  planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte. Meldingen sendes også til hver av de kommunale myndighetene
 • kunngjør i aktuelle aviser, og sender til kommunen for annonsering på hjemmesiden, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål

Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • plankart (pdf. og sosi-format) i egnet målestokk
 • bestemmelser (pdf. og Word-format)
 • planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf.)
 • alle innspill til oppstartsmeldingen
 • konsulent skal levere skriftlige kommentarer på innspillene til oppstartsmeldingen

Offentlig ettersyn/høring

 • justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • skriftlige kommentarer til innkomne merknader

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). Er plankartet vedtatt av bystyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf/sosi-format)
 • vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)
 • revidert planbeskrivelse

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på Sosi-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere
Sosi-standarden

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk. Bestemmelsene bør følge nasjonal mal for planbestemmelser.

Nasjonal mal for planbestemmelser

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter mal for Risiko- og sårbarhetsanalyse eller tilsvarende.  Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres endringer av vedtatte reguleringsplaner. Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter.

Anmodningsbrev med opplysninger om bakgrunn og beskrivelse av endringen, konsekvenser av foreslått endring, hvem som har fått nabovarsel, med eventuelle merknader, sendes kommunen med følgende dokumenter:

 • ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • innkomne merknader til varselet
 • plankart (pdf.og sosi)
 • eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • liste over varslede parter

Nyttige eksterne/interne lenker:

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16