Saksbehandlingstid for byggesak

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter.

Det foreligger særregler i plan- og bygningsloven § 21-7, 2. og 3. ledd for hvilke saker som har 3 ukers frist. 

Sitat fra bestemmelsen:

"Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt."

Fristen for behandling av søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er 3 uker. Fristen for å avholde forhåndskonferanse er 2 uker.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16