Byggesakspriser

Prisene for byggesak er vedtatt av kommunestyret i desember hvert år. Prisene for byggesak kalles også gebyrregulativet.

Alminnelige bestemmelser/opplysninger

Hjemmelsgrunnlag

  • Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel 7 vedtatt av Åmli kommunestyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven § 33-1.
  • Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar hvert år, og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.

Betaling

  • Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. 
  • Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 
  • Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. 
  • Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr. 
  • Det beregnes ikke merverdiavgift jf. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd.

Annet

  • Kommunestyret kan vedta endringer i satsene/justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved budsjettendringer. 
  • 10 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. 
  • I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 

Prisliste

Fullstendig liste over byggesaksgebyr (PDF, 121 kB)
NB: Prisene gjelder også for 2022, uendret fra 2020.