Kommunale mål

Åmli kommune sine mål for forvaltning av hjortevilt for perioden 2022-2026.

Vedtatt av Formannskapet 07.03.2022, sak 22/6.
Arkivreferanse: 22/288-1

Overordnet målsetting:

Åmli kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser.

Elgstammens kondisjon og produksjon skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over hele kommunen, samtidig som en må få kontroll på bestandsveksten i de mest hjorterike områdene. Uttaket av rådyr må variere med bestandstettheten, som i stor grad også er påvirket av snøforhold og predasjon fra gaupe og rev.

Delmål:

1. Kommunen som tilrettelegger

Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om viltforvaltning og bidra med faglige innspill til viltutvalg, viltlag/storvald, jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU-arbeid i lokalmiljøet. All elg- og hjortejakt skal registreres i Hjorteviltregisteret, med slaktevekter på alle felt dyr.

2. Jaktorganisering

Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning av elg og hjort. Bestandsplanområdene skal i størst mulig grad utgjøre en naturlig avgrenset enhet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet, mens mindre vald som står utenfor slikt samarbeid ikke skal oppnå fordeler ved direkte tildeling av fellingstillatelser iht. hjorteviltforskriftens § 18.

3. Bestandskondisjon

Elgens kondisjon og produksjon skal forbedres gjennom målperioden 2022-2026. Gjennomsnittlig slaktevekt på 1,5-åringer felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 110 kg i 2026. Kalveproduksjonen skal ut fra “sett elg”-registreringene i jakta 2026 overstige 0,55 kalv/ku. Ku/okse-forholdet skal gjennom målperioden forbli innenfor intervallet 1-2 kuer/okse.

Elgstammens størrelse må følgelig reduseres og tilpasses beitesituasjonen. Det er et mål at beitetrykket på ROS-artene ved neste beiteregistrering i 2025/2026 er redusert til under 35 %. Vinterstammen må holdes lav og hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr, mens beiteproduksjonen må opprettholdes/økes gjennom skogbrukstiltak. På lengre sikt bør en legge opp til en stammestørrelse der målet bør være et jevnt årlig uttak tilsvarende 1 elg / 500 m3 tømmer i avvirkning.

Hjortens kondisjon og produksjon skal opprettholdes. Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv og 1,5-åringer felt i målperioden skal opprettholdes og overstige hhv. 28 og 45/50 (ho/hann) kg. Kalveproduksjonen skal ut fra “sett hjort”-registreringene holdes over 0,6 kalv/hind. Hind/bukk-forholdet skal gjennom målperioden opprettholdes rundt 1,5 hinder/bukk. Veksten i hjortestammen må følgelig stagnere i de områdene hvor stammen er størst, mens det er rom for økning ellers i kommunen. Vinterstammen bør i stor grad bestå av voksne produksjonsdyr.

Produksjonen i rådyrstammen skal opprettholdes ved høy andel voksne geiter i vinterstammen.

4. Hjortevilt og trafikk

Det er et mål at påkjørsler av hjortedyr på vei og jernbane ikke øker fra dagens nivå. Kommunen skal være aktiv pådriver overfor Statens vegvesen / fylkeskommunen og Bane NOR for at det blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler både langs veier og jernbane.

5. Hjortevilt og skog/innmark

Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Åmli skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet felles hjortevilt som skadedyr, er konfliktnivået akseptabelt.

6. Hjortevilt som næring

Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser for landbruksnæringen skal økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med lavere grad av tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen.

7. Naturopplevelser og jegerrekruttering

Jakta på våre hjortevilt skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det bør være god spredning i kjønn og alder blant jegerne. Det ønskes flere jegere i Åmli og antallet aktive jegere bør i 2026 overstige 250. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 95 07 23 75
Mobil 95 07 23 75