Tilskot

For å stimulere til langsiktige investeringar blir det ytt tilskot til ein del føremål:

Skogkultur

Tilskot til ungskogpleie og markberedning. Etter at tiltaket er utført og oftast i samband med utbetaling av skogfond. Kommunen gjer vedtak.

Skogsvegar

Fylkesmannen gjer vedtak, men søknaden går vegen om kommunen.

 

Skogbruksplanlegging

Fylkesmannen gjer vedtak, men søknaden går vegen om kommunen

Tilskot til taubanedrift og drift med hest

Driftstilskot. Fylkesmannen gjer vedtak, men søknaden går vegen om kommunen.

Bioenergi

Rettleiingsdelen er overtatt av Norsk Landbruksrådgivning (NLR)

Les meir

Innovasjon Norge har låne- og tilskotsordningar knytt til gardsanlegg og levering av bondevarme frå gardsbruk.

Les meir

Tilsvarande ordning med utspring i selskap fristilt frå landbrukseigedommar fell inn under Enovas  ordningar.

Les meir

Lenker:

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375