Landbruksveg

Landbruksveg er ein veg der tyngda av nytteverdien (minst 50%) fell på jord, skog eller ein kombinasjon av jord og skog). Hvis nytteverdien for landbruk er mindre enn 50 %, er det ei byggesak som krev behandling etter plan- og bygningslova.

All bygging av landbruksveg er meldepliktig, bortsett frå punktutbetring og enkel opprusting. Vedlikehald og bygging av enkle vegar med ubetydelege terrenginngrep (der skjering eller fylling ikkje avvik meir enn 1 meter frå  opphaveleg terrengnivå i eit samla omfang på 150 meter) er heller ikkje meldepliktige.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Søknadsskjema:

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375