Oppheving av forbud mot servering av mat der kundene blir sittende å spise

Rådmannen har, etter delegert mynde frå kommunestyret, gjort følgjande vedtak:

Viser til delegert vedtak av 16.3.2020 hvor det ble vedtatt forbud forbud mot servering av mat som innebærer at kundene blir sittende å spise, jf. Smittevernloven § 4-1.

Kommuneoverlegen har foretatt en ny vurdering av saken og forbudet oppheves fra 01.04. kl. 10.00.

Det bes om at serveringsstedene til enhver tid holder seg oppdatert og følger de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av Covid-19.

Regjeringen varslet 24.3.2020 at tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge er videreført.

I forhold til serveringsstedene gjelder det p.t. følgende:

  • Servering av mat skal ikke skje som buffet.
  • Virksomheter som serverer mat (serveringssteder) må legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand og i senere pressekonferanse oppfordres det til å holde en avstand på 2 meter.
  • De sentrale tiltakene kan endres og innskjerpes raskt så serveringsstedene oppfordres til å følge med på oppdaterte nasjonale råd og retningslinjer.

Vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b og kan påklages til kommunens klageorgan som er formannskapet innen 3 uker fra dags dato.

Da nytt delegert vedtak er korrigert i henhold til sentrale råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter er ikke klageskjema vedlagt.


Med hilsen

Christina Ødegård
Rådmann


Vedtaket er sendt alle serveringssteder i kommunen.