Fysioterapi

Fysioterapi for vaksne

Åmli Kommune har 2 fysioterapeutar. Ein privatpraksis med driftsavtale med kommunen og ein kommunalt tilsett fysioterapeut. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod og dei har tilbod om behandling og opptrening i fysioterapeutanes eigne lokalar, på sjukeheimen, eller heime hos brukaren sjølv.

Fysioterapi for born og unge

Born og unge får tilbod av vår kommunalt tilsette fysioterapeut i barnehage, skole, helsestasjon eller ved heimebesøk.  Mål er å vedlikehalde eller betre barnets funksjonsnivå.

Vi tilbyr

  • Helsefremmande og førebyggjande arbeid
  • Undersøking, diagnose og behandling
  • Habilitering/rehabilitering
  • Individuelle behandlingsplanar
  • Hjelpemidlar i samarbeid med ambulerande vaktmester i kommunen
  • Deltaking i ansvarsgrupper og andre samarbeidsfora
  • Veiledning
  • Frisklivssentralen

Kven kan få tenesta?

Helsepersonell kartlegger og gjør en vurdering av ditt behov, og du får tilbod om tenesta på grunnlag av denne vurderinga. Det er nå direkte tilgang til fysioterapi.  Pasienter eller foresatte kan henvende seg direkte til fysioterapeuten, uten å få henvisning fra lege. Fagpersoner i kommunen henviser på henvisningsskjema.

Kva koster det?

Tilbudet er gratis for barn under 16 år og for barn/unge over 16 år som kommer inn under skolehelsetjenesten. Ellers betales egenandel etter gjeldende takster,        avhengig av behandlingsform. For 2018 er egenandelstaket kr 2 025. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Slik søker du:

Du kan ta kontakt med fysioterapitenesta direkte, eller ta kontakt med din fastlege. Du kan også søke gjennom helsestasjonen, omsorgstenesta eller spesialisthelsetenesta. Helsepersonell søker saman med deg om tenesta.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kommunefysioterapeut (kontaktinfo til høyre/under) eller fysioterapeut med driftsavtale, Åmli Fysioterapi & Trening.

Kontaktinformasjon

Morten Skretteberg
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 37 18 51 26