Fysioterapi

Fysioterapi for vaksne

Åmli Kommune har 2 fysioterapeutar. Ein privatpraktiserande fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen og ein kommunalt tilsett fysioterapeut. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod med tilbod om behandling/opptrening i fysioterapeutanes eigne lokalar, på Åmli Pleie -og Omsorgssenter, eller heime hjå brukaren sjølv i ein tidsavgrensa periode. Eit mål er at fysioterapibehandlinga skal bidra til at brukaren kan halde fram med aktivitetar som vedlikeheld sin funksjon sjølv. Me vil i dialog med den enkelte prøve å finne løysningar på dette.

Fysioterapi for born og unge

Barn og unge får tilbod av vår kommunalt tilsett fysioterapeut i barnehage, skule, helsestasjon eller ved heimebesøk. Tilbodet består av førebyggjande oppgåver samt stimulering/trening/behanding i ei tidsavgrensa periode. Målet med tilbodet er å betre barnets funksjonsnivå. 

Vi tilbyr

  • Helsefremmande og førebyggjande arbeid
  • Undersøking og behandling
  • Habilitering/rehabilitering
  • Individuelle behandlingsplanar
  • Hjelpemiddelformidling i samarbeid med ambulerande vaktmester i kommunen
  • Veiledning
  • Frisklivssentralen

Kven kan få tenesta?

Helsepersonell kartlegg og gjer ei vurdering av ditt behov, og du får tilbod om tenesta på grunnlag av denne vurderinga. Pasienter eller foresatte kan henvende seg direkte til fysioterapeut uten å få henvisning fra lege. Fagpersonar i kommunen henviser på henvisningsskjema.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis for barn under 16 år og for barn/unge over 16 år som kjem inn under skulehelsetenesta. Elles betalast eigenandel etter gjeldande takstar, avhengig av behandlingsform.

 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kommunefysioterapeut (kontaktinfo til høyre/under) eller fysioterapeut med driftsavtale, Åmli Fysioterapi & Trening.

Kontaktinformasjon

Åsta Synnøve Harstveit Mattingsdal
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 37 18 51 26