Frisklivssentralen

- ei helsefremjande og førebyggande kommunal helseteneste

Frisklivssentralen er eit kommunalt lavterskel folkehelsetilbod for folk som ynskjer å endre levevaner. Den vert driven av faggruppane fysioterapeut, ergoterapeut, psykisk helsearbeidar og sjukepleiar. Det kostar 300kr/halvår.

Frisklivssentralen hjelper og støtter personar som ynskjer å endre levevanar knytta til fysisk aktivitet, kosthald eller tobakk.  Dette skjer gjennom individuelle samtalar og gruppebaserte tilbod. Ein treng ikkje å ha ein diagnose eller være sjuk for å delta i Frisklivssentralen.

Frisklivsresepten varer i tre månader, og startar med ein samtale, der me ser på moglegheitar og mål for perioden. Etter tre månader gjennomførast ein ny samtale. Resepten gjev moglegheit for oppfylgjing gjennom individuelle samtalar og gruppebaserte tilbod i inntil eitt år.

Frisklivssamtalen er individuell og byggjer på prinsipp for motiverande samtale, ein metode som er dokumentert å vere effektiv for endring av vanar. Frisklivstrening i gruppe er eit tilbod som gjeng føre seg i symjehall, i treningssal og ute i naturen. Nivået vert tilpassa deltakarane.

Kven kan delta?

Lege, anna helsepersonell eller NAV kan henvise deltakarar til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller ein kan ta kontakt med oss på eige initiativ.

Dei som ynskjer hjelp til å endre levevanar kan ta kontakt, uansett om ein ynskjer å delta på gruppetilboda ved frisklivssentralen eller ei. Frisklivssentralen har god oversikt over kva som finst av aktivitetstilbod i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysningar om kvar du kan finne aktivitetar og tilbod i kommunen.

Ynskjer du meir informasjon eller avtale tid for ei motivasjonssamtale?

Ta kontakt med Frisklivssentralen i Åmli på tlf: 99 21 17 58

Frisklivssentralen sin timeplan (PDF, 496 kB)

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post
Mobil 992 11 758
Åsta Synnøve Harstveit Mattingsdal
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 992 11 758
Mobil 992 11 758