Omsorgsstønad - for pårørande

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet

Krav til søker

 • Den pleietrengende må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Tjenestekontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få omsorgsstønad. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Skjemaet må fyllast ut og sendast til: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.
 

Det er Tjenestekontoret som vurderer søknanden. Dersom det er behov for det besøker vi deg hjemme. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 37 18 52 82
Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Mobil 992 11 755