Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveildertjeneste eller annet.

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen.  Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du har krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Mer informasjon om retteten til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Du må skrive ut skjemaet, fylle det ut og sende det i posten til Åmli kommune, ÅPOS, Gata 5, 4865 Åmli. Det er tjenestekontoret som behandler søknaden.

 

Valg av leverandør

Dersom du blir innvilget BPA vil du få beskjed om du kan velge assistent i samarbeid med kommunen eller fra privat leverandør. Oversikt over private leverandører

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Betalissatsar heimehjelp
Årsinntekt husstand G-beløp Pris
0 - 2 G kr 0 - 187 268 kr 220 pr mnd
2 - 3 G kr 187 269 - 280 902 kr 198 pr time
3 - 4 G kr 280 903 - 374 536 kr 225 pr time
4 - 5 G kr 374 537 - 468 170 kr 278 pr time
Over 5 G kr 468 171 kr 358 pr time

Kontaktinformasjon

Tenestekontor
E-post
Telefon 90 13 59 98
Mobil 90 13 59 98