Introduksjons programmet

Kven har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Åmli kommune er det flyktningkoordinator under Oppvekst som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet for nye flyktningar.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gjeldene fra 1.1.2020.

§ 4. Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å

a) gi grunnleggene ferdigheter i norsk
b) gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
c) forberede for deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal være helårlig og på full tid,.

Programmet skal minst inneholde

a) norskopplæring
b) sammfunnskunnskap
c) arbeids- eller utdanningsrettede tiltak

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.

Om introduksjonsprogrammet

Kven skal inn i programmet?

Alle nye flyktningar som bur i Åmli kommune og som er mellom 18 og 55 år, skal delta i introduksjonsprogrammet.
Rett og plikt til deltaking i introduksjonsprogrammet gjeld berre for personar som bur i kommunen og der det er inngått avtale mellom utlendingsmyndigheita og kommunen.

Introduksjonsprogrammet gjeld ikkje for nordiske borgarar og utlendingar som er omfatta av EØS-avtalen.

Kor lenge varar programmet?

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)gjeldene fra 1.1.2020.

§ 5.Programmets varighet

Programmet kan vare i inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller styrke muligheten for å nå målsettingen i den individuelle planen, kan programmet forlenges til inntil tre år.

Programmet er på fulltid (37,5 timer per veke) og heilårig (5 veker ferie per år).

Innhold i programmet

Norskgruppe

Åmli kommune tilbyr norsk og samfunnskunnskap ved å kjøpe tenester frå Arendal Voksenopplæring.

Grunnskuleopplæring

Grunnskule for vaksne tilbys intro-deltakarar med behov for kvalifisering . Grunnskuleløpet kan variere frå eitt til fire år, avhengig av tidlegare skulegang og den enkeltes utvikling og framgang. Åmli kommune tilbyr grunnskuleopplæring ved å kjøpe tenester frå Arendal Vaksenopplæring.

Språkpraksis

Alle deltakarar i programmet skal bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk og skaffe attestar og referansar som vil auke sjansen for betalt arbeid på heil- eller deltid. Innan 6 månader etter busetting skal deltakarar vere i språkpraksis i ein bedrift (her tek ein individuelle omsyn). I tillegg er deltakarane i praksis når skulen har ferie.

Kurs i samfunnskunnskap

Alle deltakarar i programmet må gjennomføre 50 timar samfunnsfag. 

Plikter i programmet

  • Deltakar følgjer reglement for introduksjonsprogrammet og skulen
  • Deltakar er med og utarbeider sin individuelle plan og tek ansvar for dette
  • Deltakar syner aktivitet og interesse i opplæringa/gjennomføringa av individuell plan
  • Deltakar gjennomfører språktrening i bedrift. 

Rettigheiter i programmet

  • Oppfølgjing og vegleiing av flyktningekoordinator og lærar
  • Ein individuell plan for aktivitetar og tiltak i Introduksjonsprogrammet
  • Utbetaling av introduksjonsstønad den 11. i kvar månad 
  • Erfaring frå ulike yrke og bransjar gjennom praksis
  • Karrierevegleiing
  • Miljø som er prega av tryggleik og trivsel

Introduksjonsstønad

Stønaden blir fastsett på grunnlag av folketrygdas grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis og blir indeksregulert 1. mai kvart år. Deltakarane i aldersgruppa 18-25 år får utbetalt (G) x 11/2

Introduksjonsstønad utbetalast den 11. i kvar måned.

Ferie og fravær

Deltakarane har fem veker ferie per år. Det er flyktningkoordinator som fastsett ferievekene. Ferien tas i samband med norsk juleferie og påskeferie, og delar av sommarferien til skulen.

Ugyldig fråvær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet.

Lov

Introduksjonslova ligg til grunn for arbeidet med  å styrke nye innvandrarar si deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og deira økonomiske sjølvstende.

Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrarar 

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90