Skjenkebevilling

Når treng du skjenkebevilling?

Dersom du har serveringsbevilling frå før og ønskjer å skjenke alkohol i tillegg, må du søke om skjenkebevilling.

Korleis får du skjenkebevilling?

 • Styrar og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøva før du kan søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklandereleg vandel i følge alkoholloven
 • Styrar og stedfortreder må være tilsett ved serveringsstaden eller arbeide der i kraft av eigarstilling
 • Styrar og stedfortreder må være over 20 år

Korleis søke?

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema som du finn under. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg undervegs, det er difor lurt å ha desse klare før du starter med utfylling av søknaden.

NB: Vi har en feil med søknadsskjemaet vårt som vi håper blir rettet i løpet av kort tid. Men dersom du ønsker å søke nå ber vi om at du tar kontakt med kommunen på asm@amli.kommune.no

Søk om skjenkebevilling

Vedlegg til søknad:

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrar og stedfortreder ved serveringsstaden
 • Leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleige må du og sende inn tillatelse til fremleige og fremleigekontrakt
 • Grunneigar sin tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskap må sende revisorbekrefta aksjeeigarbok med eigarandelar oppgitt i prosent
 • Opplysningar om bakanforliggande eigartilhøve, som til dømes eigarar bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er heilt eller delvis eigd av andre selskap.

Kommunen kan i enkelte tilfelle be om endå meir dokumentasjon, som til dømes budsjett og plan for finansiering. Du finn full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet.

Dersom du allereie har bevilling, men vil søke om endra vilkår for ein enkelt anledning, skal du bruke eit eige søknadsskjema.

Skjenkebevilling - søknad om endra vilkår for ein enkelt anledning

Kor lang tid tar det?

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysnigar og dokument.

Før kommunestyret avgjer søknaden, skal det hentast inn uttale frå sosialtjenesten og politiet. Det kan og hentast inn uttale frå skatte- og avgiftsmyndigheitene. 

Behandlingstida kan bli lenger dersom høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden eller hvis du gjer endringar undervegs i søknadsbehandlinga.

Kva koster det?

Skjenkebevilling - minstegebyr
Type bevilling Pris
Ordinær skjenkebevilling - minstegebyr pr år 5 100

Lovar og reglar

Regelverk for sals- og skjenkebevillingar

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg