Eigedomsskatt

Kommunestyret  har vedteke at det skal vere eigedomsskatt i Åmli kommune.

I 2023 skrivast det ut eigedomsskatt etter esktl. § 3 første ledd bokstav d – berre på næringseigedom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

Lov om eigedomsskatt til kommunane 

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 2023 er 7 promille.

Fullstendig utskrivingsvedtak 2023 (PDF, 551 kB)

Takstvedteketer for Åmli kommune gjer greie for det generelle regelverket kring eigedomsskatt i Åmli.
 
 
Takseringsreglane gjer greie for korleis sjølve takseringa vert gjennomført.
 
 

Eigedomsskattelister

Eigedomsskattelistene leggas ut til offentleg ettersyn  innan 1. mars kvart år. Listene er offentlege i minst tre veker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks veker etter at eiendomsskattelistene er lagt ut. I 2023 er klagefristen 12. april.  

Kontaktinformasjon 

Ved klage, spørsmål eller innspel om eigedomsskatt kan eigedomsskattekontoret kontaktast på følgjande måte:

Post Telefon Epost

Åmli kommune
Eigedomsskatt
Gata 5
4865 Åmli

95272760 eskatt@amli.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 95 27 27 60
Mobil 95 27 27 60