Eigedomsskatt

Kommunestyret  har vedteke at det skal vere eigedomsskatt i Åmli kommune.

Det er Lov om eigedomsskatt til kommunane som fastset regelverket om eigedomsskatt. Lova seier at eigedomen sin takstverdi skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Lov om eigedomsskatt til kommunane 

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 2019 er 7 promille.

For bustader/fritidsbustader med tomt til desse, samt ubebygde tomter til dette formål, er eigedomsskattesatsen 4 promille.

Alle sjølvstendige bustaddelar skal ha eit botnfrådrag på NOK 200 000 som trekkast frå takstgrunnlaget.

 
Takstvedteketer for Åmli kommune gjer greie for det generelle regelverket kring eigedomsskatt i Åmli.
 
 

Takseringsreglane gjer greie for korleis sjølve takseringa vert gjennomført.

 

Eigedomsskattelister

Eigedomsskattelistene leggas ut til offentleg ettersyn  innan 1. mars kvart år. Listene er offentlege i minst tre veker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks veker etter at eiendomsskattelistene er lagt ut. I 2018 er klagefristen 12. april.  Du kan klage både på  gjeldande og eventuell ny/endra eigedomsskattetakst. 

Betaling av eigedomsskatt

Det er grunneigar/fester som er ansvarleg for betaling av eigedomsskatten. Eigedomsskatten vert fakturert sammen med dei øvrige kommunale gebyra.

Kontaktinformasjon 

Ved klage, spørsmål eller innspel om eigedomsskatt kan eigedomsskattekontoret kontaktast på følgjande måte:

Post Telefon Epost

Åmli kommune
Eigedomsskatt
Gata 5
4865 Åmli

37185212 eskatt@amli.kommune.no


Viktig

Merk alle skriftlege henvendelsar med:

  • Navn
  • Telefon kor vi kan treffe deg på dagtid
  • Gards- og bruksnummer og/eller vegadresse

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 18 52 12
Mobil 952 72 760