Postliste

Denne postlista går tilbake til 01.06.2019. Du finn her dokument som det er meir enn fire dagar sidan blei ferdigstilt/journalført.

I postlista kan du bestille innsyn rett frå det aktuelle dokumentet. Innsynsbegjæringa vil då kome rett til saksbehandlar. 
Krav om innsyn skal avgjerast så raskt som mogleg, helst innan tre arbeidsdagar. Om du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovheimelen som er grunnlaget for avslaget.

Alle dokument frå politiske møte (med tittel "Innkalling", "Møteprotokoll", "Vedtak", "Tilråding" og "Særutskrift") er å finne i fulltekst under det aktuelle møtet under "Politikk", "Politiske møte" og "Møtedokument"