Postliste

Denne postlista går tilbake til 01.06.2019.

I postlista kan du bestille innsyn rett frå det aktuelle dokumentet. Innsynsbegjæringa vil då kome rett til saksbehandlar. 
Krav om innsyn skal avgjerast så raskt som mogleg, helst innan tre arbeidsdagar. Om du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovheimelen som er grunnlaget for avslaget.