Vi bytter sak-/arkivsystem 1. juni. Dette betyr at vi og får ny innsynsmodul.

På grunn av omlegginga vil det bli nokre dagar, i verste fall veker, der postlista frå 1. juni ikkje er tilgjengeleg her på nettsida. 
Dersom du ønsker å få postliste frå etter 1. juni tilsendt, kan du ta kontakt med informasjonssenteret.

Alt produsert fram til 31.05.2019 finn du i vår gamle postliste, i lenka under.

Vi ber om forståing for forsinkelsar og manglar i ein overgangsperiode.

Postliste og innsyn

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til opplysningar om kommunale dokument. Her finn du journalopplysning til inn- og utgåande post, samt interne notat, som er offentlege. 

Postliste/offentleg journal

Vi har valt å ikkje publisere tekstdokument direkte frå postlista. Dersom du ønskjer å sjå dokumentet som høyrer til journalopplysninga må du ta kontakt med saksbehandlar.

Søk i postliste frå 1. juni 2019
 

Søk i postliste fram til 31. mai 2019 

Postlista går 700 dagar tilbake i tid, og inneheld post som er meir enn tre dagar gamal. Om du ønsker innsyn i noko eldre enn dette kan du ta kontakt med Informasjonssenteret (37 18 52 00 / post@amli.kommune.no) og vi vil hjelpe deg.

Kva finn du ikkje i postlista?

 • Journalopplysningar knytta til dokument som arkiverast i kommunen sine mange fagsystem. Dette gjeld først og fremst arkiv knytta til personar, slik som t.d. klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg.
 • Ein del arkivdelar i sak-/arkivsystemet som stort sett inneheld sensitiv informasjon, er også utelatt frå postlista. Dette gjeld elevarkiv grunnskule, elevarkiv voksenopplæring og barnehagebarnarkiv.

  Politiske saker

  Finn politiske møter med innkallingar og potokollar

  Arkiv og innsyn

  I følge arkivlova § 6 er alle offentlege organ pålagt å ha arkiv. Kommunale arkiv skal dokumentere den politiske og den administrative saksbehandlinga og vedtaka i kommunen.

  Informasjonssenteret er ansvarlig for åpning, journalføring og fordeling av daglig korrespondanse (vanlig post, faks og e-post). Informasjonssenteret, saman med saksbehandlarane, skal oppbevare og på ein effektiv måte gjenfinne og tilgjengeliggjere informasjon. Rutiner og reglar som gjeld for arkivarbeidet i Åmli kommune er samla i kommunens arkivplan.

  Innsyn i offentlege dokument

  Allmenheten kan gjere seg bruk av arkivmateriale i henhold til lovar og forskrifter. Informasjonssenteret veileder og hjelper med å finne informasjon frå Åmli kommune sitt arkiv. Ved forespørsel kan ein få kopi av offentlege dokument. Forespørsel skal som hovudregel gå til saksbehandlar.

  Innsynsbegjæringa skal være skriftleg og skal minimum innehalde:

  • Saksnummer og dokumentnummer
  • Dokumentdato
  • Sakstittel
  • Dokumenttittel
  • Saksbehandlar (initialer)
  • Navn, adresse, telefon til den som ber om innsyn

   Saksbehandlingstid

   Krav om innsyn skal avgjerast så snart som mogleg, vanlegvis same dag eller seinast innan 1-3 virkedagar. 

   Høve til å klage

   Hvis du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovheimel som er grunnlaget for avslag. Kommunen skal opplyse om høve for å klage og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendast til kommunen. Du har og klagerett dersom du ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at kommunen har mottatt kravet.
   Klagen skal avgjerast så snart som mogleg. I klagebehandlinga kan Fylkesmannen avgjere at dokumentet skal gjerast kjent, heilt eller delvis, etter regelen om meirinnsyn.

   Referanser

   Kontaktinformasjon

   Informasjonssenter Rådhuset
   E-post
   Telefon 37 18 52 00
   Arnhild Smeland
   Arkiv- og systemansvarlig
   E-post
   Telefon 37 18 52 07
   Mobil 913 54 746

   Oppgaver:

   • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
   • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
   • Nettside og Facebook
   • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
   • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
   • Sommerjobb for ungdom
   • Valg