Postliste og innsyn

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til opplysningar om kommunale dokument. Her finn du journalopplysning til inn- og utgåande post, samt interne notat, som er offentlege. 

Postliste/offentleg journal

Vi har valt å ikkje publisere tekstdokument direkte frå postlista. Dersom du ønskjer å sjå dokumentet som høyrer til journalopplysninga kan du bestille innsyn direkte frå postlista. Det er saksbehandlar som besvarer innsynsbegjæringer.

Søk i postliste frå 1. juni 2019

Postlista inneheld post som er meir enn tre dagar gamal.

Om du ønsker innsyn i noko eldre enn dette kan du ta kontakt med Informasjonssenteret (37 18 52 00 / post@amli.kommune.no) og vi vil hjelpe deg.

Kva finn du ikkje i postlista?

 • Journalopplysningar knytta til dokument som arkiverast i kommunen sine mange fagsystem. Dette gjeld først og fremst arkiv knytta til personar, slik som t.d. klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg.
 • Ein del arkivdelar i sak-/arkivsystemet som stort sett inneheld sensitiv informasjon, er også utelatt frå postlista. Dette gjeld elevarkiv grunnskule, elevarkiv voksenopplæring, barnehagebarnarkiv og elevarkiv LOS.
 • I saker om tilsetting vil du ikkje finne dokumentasjon før etter at søknadsfristen er gått ut. Tilsetting skjer nå i fagsystem, og arkivverdig dokument blir overført til arkiv først etter at søknadsfristen er ute.

Politiske saker/kommuneTV

Via lenka under finn du

 • Innkallingar/protokollar frå politiske møte
 • Direkteoverføring og opptak frå møte i kommunestyret (kommuneTV) frå februar 2020.

Politiske møte

Dokument om eigen eigedom

Via lenka under finn du dokument som gjeld din eigedom via vår løysing, DocTorg. Du må logge deg inn med MinID.

Min eigedom - via DocTorg

Arkiv og innsyn

I følge arkivlova § 6 er alle offentlege organ pålagt å ha arkiv. Kommunale arkiv skal dokumentere den politiske og den administrative saksbehandlinga og vedtaka i kommunen.

Informasjonssenteret er ansvarlig for åpning, journalføring og fordeling av daglig korrespondanse (vanlig post, faks og e-post). Informasjonssenteret, saman med saksbehandlarane, skal oppbevare og på ein effektiv måte gjenfinne og tilgjengeliggjere informasjon. Rutiner og reglar som gjeld for arkivarbeidet i Åmli kommune er samla i kommunens arkivplan.

Innsyn i offentlege dokument

Allmenheten kan gjere seg bruk av arkivmateriale i henhold til lovar og forskrifter. Informasjonssenteret veileder og hjelper med å finne informasjon frå Åmli kommune sitt arkiv. Ved forespørsel kan ein få kopi av offentlege dokument. Forespørsel skal som hovudregel gå til saksbehandlar.

Innsynsbegjæring frå postliste etter 1. juni 2019 kan bestillast rett frå dokumentet i postlista.

Innsynsbegjæring frå andre system/eldre dokument skal være skriftleg og skal minimum innehalde:

 • Saksnummer og dokumentnummer
 • Dokumentdato
 • Sakstittel
 • Dokumenttittel
 • Saksbehandlar (initialer)
 • Navn, adresse, telefon til den som ber om innsyn

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjerast så snart som mogleg, vanlegvis same dag eller seinast innan 1-3 virkedagar. 

Høve til å klage

Hvis du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovheimel som er grunnlaget for avslag. Kommunen skal opplyse om høve for å klage og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendast til kommunen. Du har og klagerett dersom du ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at kommunen har mottatt kravet.
Klagen skal avgjerast så snart som mogleg. I klagebehandlinga kan Fylkesmannen avgjere at dokumentet skal gjerast kjent, heilt eller delvis, etter regelen om meirinnsyn.

Referanser

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00

 

 

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg