Vedtak om risiko- og sårbarhetsanalyse for valggjennomføring i Åmli kommune - valstyret 10.05.2021, sak 21/8

Risiko og sårbarhetsanalyse for valggjennomføring i Åmli kommune tas til etterretning.
Eventuelle endringer frem mot valget godkjennes fortløpende av valgstyrets leder.