Vedtak om delegasjon av myndighet - valstyret 12.04.2021, sak 21/1

Valgstyret delegerer følgende myndighet til kommunedirektøren v/valgansvarlige i Åmli kommune:

 • rekruttere valgmedarbeidere (ikke stemmestyre)
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • rigge valglokaler
 • skrive ut utleggingsmanntall
 • avtale med partier som ønsker kopi av manntall
 • lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell
 • distribuere valgmateriell til valglokaler
 • registrere stemmegivninger i valgadministrasjonssystemet
 • legge inn opptellinger i valgadministrasjonssystemet
 • foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger
 • holde kontakt med forslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag
 • andre oppgaver som ikke er av prinsipiell betydning

Delegasjonen gjelder frem til nytt vedtak om slik delegasjon fattes.