Vedtak om valgjennomføring i Åmli

Valdagen er fastsatt til måndag 13. september 2021. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same politiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Risiko og sårbarhetsanalyse for valggjennomføring i Åmli kommune tas til etterretning.
Eventuelle endringer frem mot valget godkjennes fortløpende av valgstyrets leder.

På selve valgdagen, mandag 13. september er valglokalene i Åmli kommune åpne til følgende tider:

 • Kyrkjebygda: 08.00 - 12.00 og 15.00 - 20.00
 • Nelaug, Dølemo og Gjøvdal: 15.00 - 19.00

Ved søndagsvalg 12. september, er valglokalet i Kyrkjebygda åpent i tiden 13.00 - 16.00.

Til medlemmer og varamedlemmer av stemmestyrene i Åmli kommune ved Stortingsvalget 2021 oppnevnes:

Sted for mottak av forhåndsstemmer blir på rådhuset.

Åpningstid vil følge åpningstiden for rådhuset på dette tidspunktet. Dersom rådhuset fremdeles er stengt pga pandemi, må vi likevel ha åpent for de som vil forhåndsstemme. Minimum åpningstid vil være 10.00-14.00.
I tillegg vil vi holde åpent for forhåndsstemmegivning to kvelder med åpningstid 17.00-19.00.

I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer en dag på Åmli pleie- og omsorgssenter en av de siste ukene før valget.

Til forhåndsstemmemottakere, og stemmemottakere ved isolasjon/karantene oppnevnes:

Arnhild Smeland, Solgunn Fossli, Vidar Kyrdalen, Vivian Karin Hagevik, Trine Krossbekk Agersborg, Trond Johansson, Kari Jørgensen og Randi Skogly.

Manntallet for Åmli kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset og biblioteket.
Kommunedirektøren bestemmer nærmere tidspunkt for utleggingen.

 

Ved Stortingsvalget 2021 benytter Åmli kommune «Sentral samlet opptelling» for opptelling av valgtingsstemmer. I opptellingen samles alle valgtingsstemmesedler fra alle kretser, og disse telles sammen i både den foreløpige og endelige tellingen.

Valgstyret delegerer følgende myndighet til kommunedirektøren v/valgansvarlige i Åmli kommune:

 • rekruttere valgmedarbeidere (ikke stemmestyre)
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • rigge valglokaler
 • skrive ut utleggingsmanntall
 • avtale med partier som ønsker kopi av manntall
 • lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell
 • distribuere valgmateriell til valglokaler
 • registrere stemmegivninger i valgadministrasjonssystemet
 • legge inn opptellinger i valgadministrasjonssystemet
 • foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger
 • holde kontakt med forslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag
 • andre oppgaver som ikke er av prinsipiell betydning

Delegasjonen gjelder frem til nytt vedtak om slik delegasjon fattes.

Ha det som det er i dag.

Altså: Opprettholde alle valgkretser, Kyrkjebygda, Dølemo, Nelaug og Gjøvdal

Ved stortingsvalget i 2021 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 12. september.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 482 78 038
Mobil 482 78 038

Resepsjon, sentralbord, post/arkiv, møtegodtgjørelse for folkevalgte