Råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse

Rådet for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ for Åmli kommune i alle saker som berører eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne.

Sjå Lov om råd eller anna representasjonsordning... for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Medlemmar

Rådet er oppretta av kommunestyret og består av fem medlemmer, to politikarar og tre frå lag og organisasjonar.

  1. Olav J. Oland, leiar
  2. Turid Haugstøyl
  3. Liv Eikås-Homme
  4. Olav Eppeland, SP
  5. John Lien, AP

Varamedlemmar:

  1. Halvard Skårdal
  2. Astrid Hansen
  3. Kari Øi Hauge
  4. Kari-Anne Håland Moe, SP
  5. Sveinung Seljps, KrF

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo 

Rådet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde på Åmli pleie- og omsorgssenter, vanlegvis kl 18.00. Dersom det er få eller ingen saker ein månad blir møtet avlyst. Det er som regel møte i Formannskap, Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Sekretær for rådet er leiar av eining for helse og velferd.

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 99 21 17 69
Mobil 99 21 17 69