Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øveste besluttande organ. Kommunestyret fattar vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje annet følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har 17 medlemmar. I inneværande periode er det åtte medlemmar frå Senterpartiet, fem frå Arbeiderpartiet, to frå Kristeleg Folkeparti og to frå Høyre.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar

Kommunestyret har møter ein gong kvar månad (unntatt januar, juli og august), vanlegvis siste torsdag i månaden. Møta blir halde i Rådhuset.

Kommunestyret sine møter er opne for publikum. Det er og alle andre møte i politiske utval i Åmli kommune.

Møteplan

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310