Formannskapet

Formannskapet sine oppgåver

  • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret
  • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp
  • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde

  • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
  • Økonomistyring
  • Tilsetting av avdelingsleiarar

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner

Medlemmar

Formannskapet har sju medlemmar.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar (blir lagt inn etter at desse er valt i konstituerande møte 10.10.2019)

Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval og Valstyre.

Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310