Formannskapet

Formannskapet sine oppgåver

  • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret
  • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp
  • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde

  • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
  • Økonomistyring
  • Tilsetting av avdelingsleiarar

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner

Medlemmar

Formannskapet har sju medlemmar.

Medlem og varamedlem Formannskap/Planutval/Klageutval/Valstyre
Fast/vara Parti Namn
Fast, leiar AP Reidar Saga
Fast AP Kari-Anne Håland Moe
Fast AP Hilde Hansen Smeland
Fast SP Margit Smeland
Fast SP Bjørn Gunnar Baas
Fast SP Tellef Olstad
Fast KrF/H Hans Fredrik Tangen
Vara AP Anja Mogensen Mølmen
Vara AP John Lien (fritak frå F)
Vara AP Britt Ufsvatn
Vara AP Dag Halvorsen
Vara SP Olav E. Føreland
Vara SP Jørund Smeland
Vara SP Anne Tone Aanby
Vara KrF/H Sveinung Seljås
Vara KrF/H Viggo Hansen

Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval og Valstyre.

Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771