Formannskapet

Formannskapet sine oppgåver

 • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret
 • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp
 • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde

 • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
 • Økonomistyring
 • Tilsetting av avdelingsleiarar

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner

Medlemmar

Formannskapet har sju medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP/KrF
 2. Tellef Olstad, SP/KrF (fast medlem frå 15.09.2022, erstattar Rakel Birkeli)
 3. Liv Mona Føreland, SP/KrF
 4. Viggo Hansen, SP/KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H (AP. Uavhengig fra 26.10.2020, SP frå 15.09.2022)
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H (H. Uavhengig frå 01.03.2021, AP fra 12.09.2021)

Varamedlemmar:

 1. Ole Kristian Nylund, SP/KrF
 2. Jørund Smeland, SP/KrF
 3. Olav Eppeland, SP/KrF
 4. Sveinung Seljås, SP/KrF
 5. John Lien, AP/H
 6. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 7. Aslak Askland, AP/H
 8. Reidar Saga AP/H

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo 

Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval og Valstyre.

Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Planutval og Administrasjonsutval same dag. 

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10